Sunday, July 23, 2017
Gateway to Sikhism

 

Learn Jupji Sahib Online :
Pauri 25-26

{play}images/audio/japji/Japji13.mp3{/play}
Click to Play Audio
ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
bahuthaa karam likhiaa naa jaae ||
His Blessings are so abundant that there can be no written account of them.
ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥
vaddaa dhaathaa thil n thamaae ||
The Great Giver does not hold back anything.
ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥
kaethae mangehi jodhh apaar ||
There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite Lord.
ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kaethiaa ganath nehee veechaar ||
So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted.
ਕੇਤੇ ਖਪਿ ਤੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ॥
kaethae khap thuttehi vaekaar ||
So many waste away to death engaged in corruption.
ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ ॥
kaethae lai lai mukar paahi ||
So many take and take again, and then deny receiving.
ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
kaethae moorakh khaahee khaahi ||
So many foolish consumers keep on consuming.
ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥
kaethiaa dhookh bhookh sadh maar ||
So many endure distress, deprivation and constant abuse.
ਏਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
eaehi bh dhaath thaeree dhaathaar ||
Even these are Your Gifts, O Great Giver!
ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥
bandh khalaasee bhaanai hoe ||
Liberation from bondage comes only by Your Will.
ਹੋਰੁ ਆਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
hor aakh n sakai koe ||
No one else has any say in this.
ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਣਿ ਪਾਇ ॥
jae ko khaaeik aakhan paae ||
If some fool should presume to say that he does,
ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥
ouhu jaanai jaetheeaa muhi khaae ||
he shall learn, and feel the effects of his folly.
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
aapae jaanai aapae dhaee ||
He Himself knows, He Himself gives.
ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
aakhehi s bh kaeee kaee ||
Few, very few are those who acknowledge this.
ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥
jis no bakhasae sifath saalaah ||
One who is blessed to sing the Praises of the Lord,
ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥
naanak paathisaahee paathisaahu ||25||
O Nanak, is the king of kings. ||25||
ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥
amul gun amul vaapaar ||
Priceless are His Virtues, Priceless are His Dealings.
ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥
amul vaapaareeeae amul bhanddaar ||
Priceless are His Dealers, Priceless are His Treasures.
ਅਮੁਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥
amul aavehi amul lai jaahi ||
Priceless are those who come to Him, Priceless are those who buy from Him.
ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਹਿ ॥
amul bhaae amulaa samaahi ||
Priceless is Love for Him, Priceless is absorption into Him.
ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥
amul dhharam amul dheebaan ||
Priceless is the Divine Law of Dharma, Priceless is the Divine Court of Justice.
ਅਮੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
amul thul amul paravaan ||
Priceless are the scales, priceless are the weights.
ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
amul bakhasees amul neesaan ||
Priceless are His Blessings, Priceless is His Banner and Insignia.
ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥
amul karam amul furamaan ||
Priceless is His Mercy, Priceless is His Royal Command.
ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥
amulo amul aakhiaa n jaae ||
Priceless, O Priceless beyond expression!
ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
aakh aakh rehae liv laae ||
Speak of Him continually, and remain absorbed in His Love.
ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥
aakhehi vaedh paath puraan ||
The Vedas and the Puraanas speak.
ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ॥
aakhehi parrae karehi vakhiaan ||
The scholars speak and lecture.
ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥
aakhehi baramae aakhehi eindh ||
Brahma speaks, Indra speaks.
ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ॥
aakhehi gopee thai govindh ||
The Gopis and Krishna speak.
ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਸਿਧ ॥
aakhehi eesar aakhehi sidhh ||
Shiva speaks, the Siddhas speak.
ਆਖਹਿ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਧ ॥
aakhehi kaethae keethae budhh ||
The many created Buddhas speak.
ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ ॥
aakhehi dhaanav aakhehi dhaev ||
The demons speak, the demi-gods speak.
ਆਖਹਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵ ॥
aakhehi sur nar mun jan saev ||
The spiritual warriors, the heavenly beings, the silent sages, the humble and serviceful speak.
ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣਿ ਪਾਹਿ ॥
kaethae aakhehi aakhan paahi ||
Many speak and try to describe Him.
ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿ ॥
kaethae kehi kehi outh outh jaahi ||
Many have spoken of Him over and over again, and have then arisen and departed.
ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰਿ ਕਰੇਹਿ ॥
eaethae keethae hor karaehi ||
If He were to create as many again as there already are,
ਤਾ ਆਖਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
thaa aakh n sakehi kaeee kaee ||
even then, they could not describe Him.
ਜੇਵਡੁ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡੁ ਹੋਇ ॥
jaevadd bhaavai thaevadd hoe ||
He is as Great as He wishes to be.
ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
naanak jaanai saachaa soe ||
O Nanak, the True Lord knows.
ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁਵਿਗਾੜੁ ॥
jae ko aakhai boluvigaarr ||
If anyone presumes to describe God,
ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰਿ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥
thaa likheeai sir gaavaaraa gaavaar ||26||
he shall be known as the greatest fool of fools! ||26||

Pauri 27-28

WorldGurudwaras.com
Worldgurudwaras.com will strive to be most comprehensive directory of Historical Gurudwaras and Non Historical Gurudwaras around the world.

The etymology of the term 'gurdwara' is from the words 'Gur (ਗੁਰ)' (a reference to the Sikh Gurus) and 'Dwara (ਦੁਆਰਾ)' (gateway in Gurmukhi), together meaning 'the gateway through which the Guru could be reached'. Thereafter, all Sikh places of worship came to be known as gurdwaras.
SearchGurbani.com
SearchGurbani.com brings to you a unique and comprehensive approach to explore and experience the word of God. It has the Sri Guru Granth Sahib Ji, Amrit Kirtan Gutka, Bhai Gurdaas Vaaran, Sri Dasam Granth Sahib and Kabit Bhai Gurdas . You can explore these scriptures page by page, by chapter index or search for a keyword. The Reference section includes Mahankosh, Guru Granth Kosh,and exegesis like Faridkot Teeka, Guru Granth Darpan and lot more.
TheSikhEncyclopedia.com
Encyclopedias encapsulate accurate information in a given area of knowledge and have indispensable in an age which the volume and rapidity of social change are making inaccessible much that outside one's immediate domain of concentration.At the time when Sikhism is attracting world wide notice, an online reference work embracing all essential facets of this vibrant faithis a singular contribution to the world of knowledge.
TheSikhEncyclopedia.com