Thursday, December 14, 2017
Gateway to Sikhism

 

Learn Jupji Sahib Online :
Pauri 27-28

{play}images/audio/japji/Japji14.mp3{/play}
Click to Play Audio
ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
so dhar kaehaa so ghar kaehaa jith behi sarab samaalae ||
Where is that Gate, and where is that Dwelling, in which You sit and take care of all?
ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥
vaajae naadh anaek asankhaa kaethae vaavanehaarae ||
The Sound-current of the Naad vibrates there, and countless musicians play on all sorts of instruments there.
ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
kaethae raag paree sio keheean kaethae gaavanehaarae ||
So many Ragas, so many musicians singing there.
ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥
gaavehi thuhano poun paanee baisanthar gaavai raajaa dhharam dhuaarae ||
The praanic wind, water and fire sing; the Righteous Judge of Dharma sings at Your Door.
ਗਾਵਹਿ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਹਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥
gaavehi chith gupath likh jaanehi likh likh dhharam veechaarae ||
Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who record actions, and the Righteous Judge of Dharma who judges this record sing.
ਗਾਵਹਿ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
gaavehi eesar baramaa dhaevee sohan sadhaa savaarae ||
Shiva, Brahma and the Goddess of Beauty, ever adorned, sing.
ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥
gaavehi eindh eidhaasan baithae dhaevathiaa dhar naalae ||
Indra, seated upon His Throne, sings with the deities at Your Door.
ਗਾਵਹਿ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ॥
gaavehi sidhh samaadhhee andhar gaavan saadhh vichaarae ||
The Siddhas in Samaadhi sing; the Saadhus sing in contemplation.
ਗਾਵਨਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
gaavan jathee sathee santhokhee gaavehi veer karaarae ||
The celibates, the fanatics, the peacefully accepting and the fearless warriors sing.
ਗਾਵਨਿ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨਿ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥
gaavan panddith parran rakheesar jug jug vaedhaa naalae ||
The Pandits, the religious scholars who recite the Vedas, with the supreme sages of all the ages, sing.
ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ ॥
gaavehi mohaneeaa man mohan suragaa mashh paeiaalae ||
The Mohinis, the enchanting heavenly beauties who entice hearts in this world, in paradise, and in the underworld of the subconscious sing.
ਗਾਵਨਿ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥
gaavan rathan oupaaeae thaerae athasath theerathh naalae ||
The celestial jewels created by You, and the sixty-eight holy places of pilgrimage sing.
ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
gaavehi jodhh mehaabal sooraa gaavehi khaanee chaarae ||
The brave and mighty warriors sing; the spiritual heroes and the four sources of creation sing.
ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਧਾਰੇ ॥
gaavehi khandd manddal varabhanddaa kar kar rakhae dhhaarae ||
The planets, solar systems and galaxies, created and arranged by Your Hand, sing.
ਸੇਈ ਤੁਧੁਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥
saeee thudhhuno gaavehi jo thudhh bhaavan rathae thaerae bhagath rasaalae ||
They alone sing, who are pleasing to Your Will. Your devotees are imbued with the Nectar of Your Essence.
ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥
hor kaethae gaavan sae mai chith n aavan naanak kiaa veechaarae ||
So many others sing, they do not come to mind. O Nanak, how can I consider them all?
ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
soee soee sadhaa sach saahib saachaa saachee naaee ||
That True Lord is True, Forever True, and True is His Name.
ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥
hai bhee hosee jaae n jaasee rachanaa jin rachaaee ||
He is, and shall always be. He shall not depart, even when this Universe which He has created departs.
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥
rangee rangee bhaathee kar kar jinasee maaeiaa jin oupaaee ||
He created the world, with its various colors, species of beings, and the variety of Maya.
ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥
kar kar vaekhai keethaa aapanaa jiv this dhee vaddiaaee ||
Having created the creation, He watches over it Himself, by His Greatness.
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
jo this bhaavai soee karasee hukam n karanaa jaaee ||
He does whatever He pleases. No order can be issued to Him.
ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥
so paathisaahu saahaa paathisaahib naanak rehan rajaaee ||27||
He is the King, the King of kings, the Supreme Lord and Master of kings. Nanak remains subject to His Will. ||27||
ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਿ ॥
mundhaa santhokh saram path jholee dhhiaan kee karehi bibhooth ||
Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and meditation the ashes you apply to your body.
ਖਿੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਿ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਤਿ ॥
khinthhaa kaal kuaaree kaaeiaa jugath ddanddaa paratheeth ||
Let the remembrance of death be the patched coat you wear, let the purity of virginity be your way in the world, and let faith in the Lord be your walking stick.
ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥
aaee panthhee sagal jamaathee man jeethai jag jeeth ||
See the brotherhood of all mankind as the highest order of Yogis; conquer your own mind, and conquer the world.
ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
aadhaes thisai aadhaes ||
I bow to Him, I humbly bow.
ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥
aadh aneel anaadh anaahath jug jug eaeko vaes ||28||
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all the ages, He is One and the Same. ||28||

Pauri 29-30

WorldGurudwaras.com
Worldgurudwaras.com will strive to be most comprehensive directory of Historical Gurudwaras and Non Historical Gurudwaras around the world.

The etymology of the term 'gurdwara' is from the words 'Gur (ਗੁਰ)' (a reference to the Sikh Gurus) and 'Dwara (ਦੁਆਰਾ)' (gateway in Gurmukhi), together meaning 'the gateway through which the Guru could be reached'. Thereafter, all Sikh places of worship came to be known as gurdwaras.
SearchGurbani.com
SearchGurbani.com brings to you a unique and comprehensive approach to explore and experience the word of God. It has the Sri Guru Granth Sahib Ji, Amrit Kirtan Gutka, Bhai Gurdaas Vaaran, Sri Dasam Granth Sahib and Kabit Bhai Gurdas . You can explore these scriptures page by page, by chapter index or search for a keyword. The Reference section includes Mahankosh, Guru Granth Kosh,and exegesis like Faridkot Teeka, Guru Granth Darpan and lot more.
TheSikhEncyclopedia.com
Encyclopedias encapsulate accurate information in a given area of knowledge and have indispensable in an age which the volume and rapidity of social change are making inaccessible much that outside one's immediate domain of concentration.At the time when Sikhism is attracting world wide notice, an online reference work embracing all essential facets of this vibrant faithis a singular contribution to the world of knowledge.
TheSikhEncyclopedia.com